กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

กรมชลประทาน แจงปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงฯ ถึงจะมีน้ำน้อย แต่ไม่ขาดแคลนสำหรับอุปโภค-บริโภค

 

                กรมชลประทาน ยืนยันปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เพียงพอสำหรับอุปโภค-บริโภค แม้จะมีปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ในเกณฑ์น้อยก็ตาม

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย นั้น ล่าสุด(6 ก.พ. 52) มีปริมาณน้ำในอ่างฯจำนวน 98 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯทั้งหมด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ได้วางมาตรการในการบริหารจัดการน้ำตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 2551/2552 นี้ โดยการจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน จากเขื่อนแม่กวงฯ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและหารือร่วมกันในการวางมาตรการ การใช้น้ำจากเขื่อนแม่กวงฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

                ทั้งนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงฯในช่วงฤดูแล้งปีนี้ ถึงแม้จะมีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ปริมาณน้ำต้นทุนก็ยังอยู่ในเกณฑ์น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณความจุของอ่างฯทั้งหมด คือมีปริมาณน้ำอยู่เพียงร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯเท่านั้น(ข้อมูล ณ 6 ก.พ. 52) กรมชลประทาน จึงได้วางแผนการส่งน้ำให้กับเกษตรกรเป็นรอบเวร ตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 2552 นี้ จำนวน 10 รอบ ซึ่งใช้สำหรับทำนาปรังและพืชไร่ ที่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 21,800 ไร่  หากเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่ปลูกพืชเกินจากเป้าหมายที่วางไว้ หรือปลูกติดกับริมคลองชลประทาน และมีแหล่งน้ำธรรมชาติคอยสนับสนุน ผลผลิตที่ได้ก็จะไม่เกิดความเสียหาย อีกทั้งยังทำให้ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่อีกด้วย

 

**********************

6 กุมภาพันธ์  2552