กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง : พื้นที่ชลประทานยังไม่ขาดน้ำ  

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เมื่อรวมกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (ณ 5  ก.พ. 52) มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  54,758  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(73,352 ล้านลูกบาศก์เมตร) เป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวน 31,204 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุเก็บกักทั้งหมด

ในส่วนของผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 52 ในเขตชลประทานทั่วประเทศนั้น กรมชลประทานได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้รวมกันทั้งหมด 13.19 ล้านไร่ ล่าสุด(30 ม.ค.52) มีการเพาะปลูกไปแล้ว 11.63 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่เพาะปลูกนาปรัง 7.46 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 0.40 ล้านไร่ และอื่นๆ อีกประมาณ 3.77 ล้านไร่

ทั้งนี้ เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้ทั้งสิ้น 7.07 ล้านไร่ ปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล้ว 5.82 ล้านไร่ แยกเป็น พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 4.76 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.07 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ 0.99 ล้านไร่

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ในช่วงฤดูแล้งปี 51/52 นี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,550 ล้านลูกบาศก์เมตร(จากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ 8,000 ล้านลบ.ม. เขื่อนป่าสักฯ 550 ล้านลบ.ม. และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาสนับสนุนอีก 1,000 ล้านลบ.ม.) โดยได้เริ่มระบายน้ำตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 51 จนถึง 31 เม.ย. 52  ปัจจุบัน(5 ก.พ. 52) ได้มีการระบายน้ำไปแล้วจำนวน 4,431 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 44 ของแผนการระบายน้ำที่วางไว้

                ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ นั้น สามารถบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอใช้ได้อย่างไม่ขาดแคลน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูแล้งนี้ ขอให้ประชาชนและเกษตรกร ใช้น้ำอย่างประหยัด ระมัดระวัง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

 

**********************

5 กุมภาพันธ์  2552