กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : พร้อมแจงในพื้นที่ชลประทานไม่ขาดแคลนน้ำ (30 ม.ค. 52)

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 33 แห่ง ประจำวันที่ 30 ม.ค. 52 มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 52,580 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(69,392 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 8,550 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 7,141 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 98 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สำหรับในพื้นที่ภาคอีสานที่เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 98 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 853 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 60  ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำแซะ จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 248 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 90  ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภาคกลางและตะวันออก ที่เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 240 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 103 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 135 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ในส่วนของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เมื่อรวมกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (ณ 30  ม.ค. 52) มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  55,709  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(73,352 ล้านลูกบาศก์เมตร) เป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวน 32,155 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุเก็บกักทั้งหมด

                กรมชลประทาน ขอชี้แจงว่าปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน นั้น สามารถบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอใช้ได้อย่างไม่ขาดแคลน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูแล้งนี้ ขอให้ประชาชนและเกษตรกร ใช้น้ำอย่างประหยัด ระมัดระวัง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

 

**********************

30 มกราคม  2552