กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา (29 ม.ค. 52)

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 33 แห่ง ประจำวันที่ 29 ม.ค. 52 มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 52,736 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(69,392 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 8,588 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 7,163 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 99 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 88 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สำหรับในพื้นที่ภาคอีสานที่เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 377 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 863 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 60  ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 107 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 98  ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภาคกลางและตะวันออก ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 734 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 324 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 140 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 135 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ในส่วนของสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (29 ม.ค.52) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ 432 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 457 ลบ.ม./วิ) กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราวันละ 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนเขื่อนพระราม 6 ยังคงปิดการระบาย 

                อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนี้ ขอให้ประชาชนและเกษตรกร ใช้น้ำอย่างประหยัด ระมัดระวัง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

 

**********************

29 มกราคม  2552