กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและผลการระบายน้ำ (28 ม.ค. 52)

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 33 แห่ง ประจำวันที่ 28 ม.ค. 52 มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 52,898 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(69,392 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 8,625 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 7,193 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 89 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สำหรับในพื้นที่ภาคอีสานที่เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 378 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 872 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 61  ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 134 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 95  ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภาคตะวันออกที่เขื่อนคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 326 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 78 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 141 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 208 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ในส่วนของการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 52 ในเขตชลประทานทั่วประเทศนั้น กรมชลประทานได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้รวมกันทั้งหมด 13.18 ล้านไร่ ล่าสุด(28 ม.ค.52) มีการเพาะปลูกไปแล้ว 9.96 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่เพาะปลูกนาปรัง 5.88 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 0.31 ล้านไร่ และอื่นๆ อีกประมาณ 3.77 ล้านไร่

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ในช่วงฤดูแล้งปี 51/52 นี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,550 ล้านลูกบาศก์เมตร(จากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ 8,000 ล้านลบ.ม. เขื่อนป่าสักฯ 550 ล้านลบ.ม. และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาสนับสนุนอีก 1,000 ล้านลบ.ม.) โดยจะเริ่มระบายน้ำตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 51 – 31 เม.ย. 52  ปัจจุบัน(28 ม.ค. 52) ได้มีการระบายน้ำไปแล้วจำนวน 4,145 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 43 ของแผนการระบายน้ำที่วางไว้

                อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนี้ ขอให้ประชาชนและเกษตรกร ใช้น้ำอย่างประหยัด ระมัดระวัง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

**********************

28 มกราคม  2552