กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา (26 ม.ค. 52)

 

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 33 แห่ง ประจำวันที่ 26 ม.ค. 52 มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 53,180 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(69,392 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยภาคเหนือ ที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 8,690 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 7,234 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 101 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 130 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สำหรับในพื้นที่ภาคอีสานที่เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 85 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 891 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62  ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 107 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 98  ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำแซะ จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 250 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 91  ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภาคตะวันออกที่เขื่อนคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 330 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 78 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 143 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 209 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ในส่วนของสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (26 ม.ค.52) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ 495 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 488 ลบ.ม./วิ) กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราวันละ 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนเขื่อนพระราม 6 ยังคงปิดการระบาย 

                อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนี้ ขอให้ประชาชนและเกษตรกร ใช้น้ำอย่างประหยัด ระมัดระวัง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

 

******************

26 มกราคม  2552