กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำวันที่  22 ม.ค. 52

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 33 แห่ง ประจำวันที่ 22 ม.ค. 52 มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 53,717 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(69,392 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 8,822 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 7,325 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 306 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สำหรับในพื้นที่ภาคอีสานที่เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 390 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 929 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65  ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 270 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86  ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 73 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 60  ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภาคตะวันออกที่เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 48 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 146 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 210 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 85 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ในส่วนของการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 51/52 ในเขตชลประทานทั่วประเทศนั้น กรมชลประทานได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้รวมกันทั้งหมด 13.18 ล้านไร่ ล่าสุด(22 ม.ค.52) มีการเพาะปลูกไปแล้ว 8.79 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่เพาะปลูกนาปรัง 5.88 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 0.31 ล้านไร่ และอื่นๆ อีกประมาณ 3.77 ล้านไร่

ทั้งนี้ เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้ทั้งสิ้น 7.07 ล้านไร่ ปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล้ว 5.48 ล้านไร่ แยกเป็น พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 4.42 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.07 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ 0.99 ล้านไร่

                อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนี้ ขอให้ประชาชนและเกษตรกร ใช้น้ำอย่างประหยัด ระมัดระวัง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

 

**********************

22 มกราคม  2552