กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา (20 ม.ค. 52)

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 33 แห่ง ประจำวันที่ 20 ม.ค. 52 มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 53,968 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 78 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(69,392 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 8,893 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 7,375 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 78 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 103 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯทั้งหมด 

สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 432 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 39 หรือประมาณ 278 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 249 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 28 หรือประมาณ 98 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,677 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 82  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 18 หรือประมาณ 962 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางลาง จ.ยะลา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 1,150 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 21 หรือประมาณ 304 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนของสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (20 ม.ค.52) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ 474 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 476 ลบ.ม./วิ) กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราวันละ 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนเขื่อนพระราม 6 ยังคงปิดการระบาย 

                อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนี้ ขอให้ประชาชนและเกษตรกร ใช้น้ำอย่างประหยัด ระมัดระวัง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

 

******************

20 มกราคม  2552