กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และผลการปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำวันที่  14 ม.ค. 52

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 33 แห่ง ประจำวันที่ 14 ม.ค. 52 มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 54,671 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(69,392 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 9,082 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 7,516 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 130 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯทั้งหมด 

สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 437 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 38 หรือประมาณ 273 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 251 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 28 หรือประมาณ 96 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,706 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 83  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 17 หรือประมาณ 933 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางลาง จ.ยะลา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 1,138 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 78  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 22 หรือประมาณ 316 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนของการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 51/52 ในเขตชลประทานทั่วประเทศนั้น กรมชลประทานได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้รวมกันทั้งหมด 13.18 ล้านไร่ ล่าสุด(13 ม.ค.52) มีการเพาะปลูกไปแล้ว 9.32 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่เพาะปลูกนาปรัง 5.17 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 0.26 ล้านไร่ และอื่นๆ อีกประมาณ 3.89 ล้านไร่

ทั้งนี้ เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้ทั้งสิ้น 7.07 ล้านไร่ ปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล้ว 4.92 ล้านไร่ แยกเป็น พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 3.86 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.07 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ 0.99 ล้านไร่

สำหรับผลการระบายน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น 9,550 ล้านลูกบาศก์เมตร (จากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์จำนวน 8,000 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนป่าสักฯ จำนวน 550 ล้าน ลบ.ม. และลุ่มน้ำแม่กลองอีกจำนวน 1,000 ล้าน ลบ.ม.) โดยเริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 51 –  30 เม.ย. 52  ปัจจุบัน ณ วันที่ 13 ม.ค. 52 ได้มีการระบายน้ำไปแล้ว จำนวน 3,173 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33 ของแผนการระบายน้ำทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้

                อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนี้ ขอให้ประชาชนและเกษตรกร ใช้น้ำอย่างประหยัด ระมัดระวัง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

14 มกราคม  2552