กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำวันที่  20 ธ.ค. 51

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 20 ธ.ค. 51 มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 56,601 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 9,772 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 8,059 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 85 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 109 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯทั้งหมด 

สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 443 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 38 หรือประมาณ 267 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 254 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 27 หรือประมาณ 93 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,745 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 16 หรือประมาณ 894 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางลาง จ.ยะลา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 997 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 69  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 31 หรือประมาณ 457 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนของการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 51/52 ในเขตชลประทานทั่วประเทศนั้น กรมชลประทานได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้รวมกันทั้งหมด 13.18 ล้านไร่ ล่าสุด(20 ธ.ค.51) มีการเพาะปลูกไปแล้ว 6.26 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่เพาะปลูกนาปรัง 2.34 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 0.04 ล้านไร่ และอื่นๆ อีกประมาณ 3.88 ล้านไร่

ทั้งนี้ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้ทั้งสิ้น 7.07 ล้านไร่ ปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล้ว 3.04 ล้านไร่ แยกเป็น พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 1.87 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.01 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ 1.16 ล้านไร่

                อนึ่ง ในฤดูแล้งปี 51/52 นี้ กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำไว้ทั่วประเทศ จำนวน 1,200 เครื่อง ปัจจุบัน(20 ธ.ค. 51) ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแล้วจำนวน 433 เครื่อง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากสภาวะการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 51/52 นี้ ขอให้ประชาชนและเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

 

**********************

20 ธันวาคม  2551