กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และการปลูกพืชฤดูแล้งปี 51/52 ประจำวันที่  16 ธ.ค. 51

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 56,918 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,865 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,135 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 109 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯทั้งหมด 

สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 443 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 38 หรือประมาณ 267 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 254 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 27 หรือประมาณ 93 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 4,740 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 16 หรือประมาณ 899 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางลาง จ.ยะลา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 981 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 67  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 33 หรือประมาณ 473 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ในส่วนของการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 51/52 ในเขตชลประทานทั่วประเทศนั้น กรมชลประทานได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้รวมกันทั้งหมด 13.18 ล้านไร่ ล่าสุด(16 ธ.ค.51) มีการเพาะปลูกไปแล้ว 5.78 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่เพาะปลูกนาปรัง 1.87 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 0.03 ล้านไร่ และอื่นๆ อีกประมาณ 3.88 ล้านไร่

                อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากสภาวะการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 51/52 นี้ ขอให้ประชาชนและเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

 

**********************

16 ธันวาคม  2551