กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

กระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 51 / 52

 

                                กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั่วประเทศ ปี 2551/2552 โดยกำหนดแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมเตือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                                นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานและกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2551/2552 แล้ว ซึ่งได้มีการกำหนดแผนการใช้น้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ทั้งประเทศไว้เป็นปริมาตรรวมกันทั้งสิ้น 22,687 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานทั้งประเทศได้ประมาณ 13.18 ล้านไร่

                                ทั้งนี้ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ได้กำหนดแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยจะจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำต่างๆ จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล  เขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ร่วมกับการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 550  ล้านลูกบาศก์เมตร รวมไปถึงการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองอีกประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 10,736 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถสนับสนุนการใช้น้ำได้ 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 2,736 ล้านลูกบาศก์เมตร จะคงสงวนไว้สำหรับนาปีต้นฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2552

                                สำหรับการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน นั้น ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท้ายอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ประกอบด้วย พื้นที่ในเขตชลประทานโครงการฯ เจ้าพระยาใหญ่ พิษณุโลก กำแพงเพชร และพื้นที่โครงการฯ อื่นๆ รวมกันประมาณ 7.07 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรังประมาณ 5.83 ล้านไร่ และพืชไร่-พืชผัก ประมาณ 0.06 ล้านไร่ บ่อปลา-บ่อกุ้ง ประมาณ 0.31 ล้านไร่  ไม้ผล-ไม้ยืนต้น ประมาณ 0.47 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.24 ล้านไร่ และอื่นๆ ประมาณ 0.16 ล้านไร่ รวมทั้งการใช้น้ำของโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอีกจำนวน 261 สถานี และพื้นที่นอกเขตชลประทาน ประมาณ 1.29 ล้านไร่

                                อนึ่ง กรมชลประทาน ยังได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำไว้ทั่วประเทศ รวม 1,200 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำอีกจำนวน 295 คัน ที่พร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 51/52

 

********************

28  พฤศจิกายน  2551