กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ และมาตรการการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

 

                กรมชลประทาน วางมาตรการช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย เร่งระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกล เข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว

                นายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง นั้น ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลก เกิดฝนตกหนักวัดปริมาณฝนสูงสุด(12 ก.ย.)ที่อ.วังทอง ได้ 145.3 มิลลิเมตร  และที่อ.เนินมะปราง วัดได้ 125 มิลลิเมตร เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำวังทอง(น้ำเข็ก) เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำของทั้งสองอำเภอ ระดับน้ำสูงประมาณ 0.20- 0.50 เมตร จังหวัดสุโขทัย มีฝนตกหนัก(12 ก.ย.)วัดได้ที่อ.เมือง 79.8 มิลลิเมตร อ.กงไกรลาศ 57.8 มิลลิเมตร เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 2-3 วันนี้ทั้งสองจังหวัด

                ภาคกลาง ฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรี ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อ.แก่งคอย และอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระดับน้ำสูงเฉลี่ย 0.10-0.50 เมตร กรมชลประทาน ได้เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำป่าสัก ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ในส่วนของ จ.ลพบุรี เฉพาะที่อ.โคกสำโรง วัดปริมาณฝนได้มากถึง 242 มิลลิเมตร และอ.เมืองวัดได้ 149 มิลลิเมตร(12 ก.ย.) ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆ ในเขตอ.โคกสำโรง แล้วไหลบ่าเข้าท่วมขังบริเวณริมคลองชัยนาท-ป่าสักที่อ.บ้านหมี่ เป็นบริเวณกว้าง ระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ย 0.30-1.00 เมตร กรมชลประทาน ได้แก้ปัญหาโดยปิดการรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านปตร.มโนรมย์ เข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก และตัดคันดินคลองชัยนาท-ป่าสักบริเวณอ.บ้านหมี่ เพื่อให้ระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสักให้ได้มากที่สุด แนวโน้มระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 สัปดาห์นี้ ส่วนในเขตตัวเมืองลพบุรี ฝนที่ตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านสิรัญญาและชุมชนใกล้เคียง มีระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ย 0.50-1.00 เมตร กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสักแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้การระบายน้ำของคลองชัยนาท-ป่าสัก มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมชลประทาน ยังได้ส่งเครื่องจักรกล พร้อมเจ้าหน้าที่เร่งกำจัดวัชพืชที่กีดขวางการระบายน้ำของคลองชัยนาท-ป่าสักตลอดทั้งสาย พร้อมกับปิดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักฯ และลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้น้อยที่สุด เพื่อให้ปริมาณน้ำที่ระบายผ่านคลองชัยนาท-ป่าสักไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น สำหรับแนวโน้มน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่อ.เมืองลพบุรีลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1 สัปดาห์นี้

 

ภาคตะวันออก มีปัญหาน้ำท่วมในเขตจังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา โดยที่จังหวัดชลบุรี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ 4 อำเภอได้แก่ อ.เมือง อ.พานทอง อ.เกาะจันทร์ และอ.พนัสนิคม ระดับน้ำสูงเฉลี่ย 0.10-1.00 เมตร กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำโดยเร่งระบายน้ำออกทางปตร.ปากคลองบางแสม ปตร.ปลายคลองบางแสม ปตร.พานทอง และปตร.ตำหรุ ลงสู่แม่น้ำบางปะกง จังหวัดปราจีนบุรี มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำอ.กบินทร์บุรี บริเวณตลาดเก่า ระดับน้ำท่วมสูง 0.50-0.60 เมตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำในเขตอ.สนามชัยเขต คาดว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมด หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้

                สำหรับสภาพน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน นั้น เนื่องจากมีฝนตกหนักเมื่อวันที่ 12-13 ก.ย. 51 ที่ผ่านมา ครอบคลุมภาคอีสานตอนบนทั้งหมด ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำในเขตจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้

 

*****************************

 

15  กันยายน  2551