กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

การประชุมฯ เพื่อเตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                นายพีรพงษ์  สุวรรณมนตรี รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและปริมณฑล และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแบบบูรณาการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักชลประทานที่ 11 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน สามเสน

สำหรับโครงการจัดสัมมนาทั้ง 2 โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการน้ำท่วมตามแนวพระราชดำริ และพระราชดำรัส ได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ทำให้สามารถบูรณาการแผนงานของส่วนราชการต่างๆ ไปสู่แผนปฏิบัติการร่วมกันต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กำหนดการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและปริมณฑล จะมีการแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปอีกครั้งหนึ่ง ส่วนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแบบบูรณาการ นั้น กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2551 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

 

*****************************

 

23  พฤษภาคม  2551