กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

การประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำฯตามแนวพระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                นายจริย์  ตุลยานนท์  ที่ปรึกษา กปร. เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยาของกรมชลประทาน เพื่อนำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งจะมีการจัดประชุมในวันที่ 7 พ.ค. 2551 นี้ ที่สำนักงาน กปร. โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอาทิ นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 นายสุพัตร วัฒยุ ผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ นายนพพร ชัยพิชิต ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 10  นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 12  และนายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2551 ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน สามเสน

 

*****************

 

3  พฤษภาคม  2551