กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

กรมชลฯ เร่งดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ทำนาปรังครั้งที่ 2 ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย

 

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีข่าวกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และอ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เรียกร้องให้ทางกรมชลประทาน เปิดน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำนาปรังครั้งที่  2 เนื่องจากประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ นั้น

                                กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานพิษณุโลก ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ พื้นที่ทำนาที่เดือดร้อนเป็นพื้นที่ทำนาปรังครั้งที่ 2 นอกเขตชลประทานประมาณ 140,000 ไร่ ใช้น้ำจากคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองเมม ความยาวประมาณ 56 กิโลเมตร โดยช่วงต้นคลองจะอยู่ในเขต อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และช่วงกลางคลองอยู่ในเขตอ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และมีช่วงปลายคลองจะอยู่ในเขตอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้ ในภาวะปกติคลองส่งน้ำสายนี้ จะส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการปลูกพืชฤดูแล้งและการทำนาปรังครั้งที่ 1 โดยไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ แต่สำหรับการทำนาปรังครั้งที่ 2 นั้น เนื่องจากมีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย ทางกรมชลประทาน ได้ทำหนังสือแจ้งเตือน ขอความร่วมมือในการงดทำนาปรังครั้งที่ 2 ไปแล้ว อีกทั้ง กรมชลประทาน จะทำการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองเมม โดยการดาดคอนกรีต เพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการผันน้ำไม่ให้ผ่านพื้นที่บ่อก่อสร้าง จึงส่งผลให้เกษตรกรมีน้ำไม่เพียงพอใช้ และรวมตัวกันเรียกร้องให้เปิดบ่อก่อสร้าง เพื่อให้น้ำไหลผ่านคลองอย่างปกติ โครงการชลประทานพิษณุโลก ได้เข้าเจรจากับกลุ่มเกษตรกรได้ผลสรุปว่า กรมชลประทานจะเปิดทำนบดินบ่อก่อสร้างให้น้ำไหลผ่านคลองเป็นปกติในอัตรา 7 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นเวลา 1 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25  เม.ย. 51 เป็นต้นไป ซึ่งกลุ่มเกษตรกรต่างมีความพอใจในการแก้ไขปัญหาของกรมชลประทาน

 

**********************

 

28  เมษายน  2551