กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

เกษตรฯ เร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาดันน้ำเค็ม  หวั่นกระทบพื้นที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร คาดจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่นาข้าวในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนกว่า 3.4 หมื่นไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเดินทางตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่ก่อสร้างอาคารชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในเขต อ.คลองเขื่อน และอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราว่า  เนื่องจากในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม เป็นช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูง โดยมีระดับมากกว่า + 1.60 ม.รทก. ทำให้น้ำทะเลไหลข้ามช่วงรอยต่อระหว่างคันกั้นน้ำกรมทางหลวง ไหลลงคูริมถนนสุขุมวิท ไหลลงคลองชายทะเล และบางช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนสูงมาก จนไหลข้ามถนนสุขุมวิท ในช่วง กม.50-กม.60 เกิดความเค็มสะสมในคลองชายทะเล และคลองด่าน เป็นประจำทุกปี   ซึ่งจากการตรวจวัดค่าความเค็มในคลองสายหลักที่จะปล่อยน้ำสู่เกษตรกร ได้แก่ คลองนครเนื่องเขต คลองพระองค์ไชยานุชิต พบว่า มีค่าความเค็มสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ  1 กรัมต่อลิตร 

                                ขณะเดียวกัน ปริมาณน้ำที่ส่งให้โครงการพระองค์ไชยานุชิต และโครงการชลหารพิจิตร ตามเกณฑ์จะไม่ต่ำกว่า 15 ลบ.ม./วินาที แต่ในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2551 มีปริมาณน้ำน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  เนื่องจากเกษตรกรในบริเวณตอนบน ได้สูบน้ำทำนาในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ทำให้ปริมาณน้ำในคลองพระองค์ฯ ลดลง และน้ำบริเวณคลองด่าน ไหลย้อนทำให้ความเค็มเข้าในบริเวณที่มีปัญหาดังกล่าว  ผนวกกับปริมาณน้ำฝนที่ตกในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2551 บริเวณโครงการฯพระองค์ไชยานุชิต และโครงการฯชลหารพิจิตรน้อยกว่าปกติ 

                                “กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ได้กำหนดมาตรการลดความเค็มในคลองสายหลักในเขตโครงการฯพระองค์ไชยานุชิต และโครงการฯชลหารพิจิตร  โดยเร่งการระบายน้ำในเขื่อนต่างๆ บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนเจ้าพระยา ประกอบกับหยุดทำการขุดลอกคลองพระองค์ไชยานุชิต เป็นการชั่วคราวของหน่วยงานทหารพัฒนา และมีการตรวจสอบความเค็มในคลองต่างๆ ในเขตโครงการฯ โดยมีการรายงานผลเป็นประจำทุกวัน  และให้โครงการฯรังสิตใต้ระบายน้ำปลายคลอง 13 และบึงฝรั่งไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม/วินาที  ขณะเดียวกันให้โครงการฯชลหารพิจิตรสูบน้ำออกทะเล เมื่อโครงการฯรังสิตใต้ระบายน้ำให้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยรักษาระดับน้ำในคลองต่างๆ ไม่ต่ำกว่าระดับปัจจุบัน  และมีการรับน้ำเพิ่มในคลอง 13 ผ่านประตูพระศรีเสาวภาคจำนวน 55 ลม.ม/วินาที ผ่านประตูพระศรีศิลป์จำนวน 10 ลบ.ม/วินาที และที่สำคัญโครงการฯรังสิตเหนือ โครงการฯรังสิตใต้ โครงการฯพระองค์ฯ และโครงการฯชลหารพิจิตร จะมีการตรวจสอบการรุกล้ำของน้ำเค็ม ผ่านอาคารต่างๆ คันกั้นน้ำ หากมีการรุกล้ำให้พิจารณาหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขอย่างเร่งด่วน” นายสมศักดิ์ กล่าว

                                ด้านนายธีระ  วงศ์สมุทร  อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในส่วนของการจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรนั้น กรมชลประทาน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการบริหารจัดการน้ำตามประตูระบายน้ำ (ปตร.) ต่าง ๆ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยการปิดประตูระบายน้ำตามแนวแม่น้ำบาง   ปะกง อาทิ ปตร.กลางคลองบางขนาก ปตร.กลางคลองนครเนื่องเขต เป็นการป้องกันน้ำมิให้ไหลลงสู่คลองพระองค์ไชยานุชิต เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง ปิด ปตร.กึ่งถาวรคลองลาดบางกระเบน และ ปตร.กึ่งถาวรคลองบ้านใหม่ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนและพื้นที่ใกล้เคียง การก่อสร้างทำนบดินชั่วคราวจำนวน 9 แห่ง บริเวณปลายคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่(แยกคลองนครเนื่องเขตและคลองต่างๆ) เพื่อปิดกั้นน้ำมิให้ไหลลงคลองนครเนื่องเขต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                พร้อมทั้งได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สูบน้ำช่วยเหลือตำบลก้อนแก้ว  การติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ปตร.กลางคลองบางขนาก ในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเร่งการไหลของน้ำในคลองบางขนากให้ถึงบริเวณปลายคลองในเขตพื้นที่อำเภอคลองเขื่อน และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ปตร.กลางคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน 4 เครื่อง เพื่อเร่งการไหลของน้ำในคลองให้ถึงบริเวณปลายคลองในเขตพื้นที่ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ขณะเดียวกัน ยังได้เร่งระบายน้ำผ่านคลอง13 และคลองบึงฝรั่ง ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้  ในอัตราไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2551 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดความเสียหายจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย

................................

 

23  เมษายน  2551