กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ ประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำปลูกพืชฤดูแล้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธีระ วงศ์สมุทร  อธิบดีกรมชลประทาน ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา อันเกิดจากการขาดแคลนน้ำในการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2551 ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งในที่ประชุมได้ให้กรมชลประทาน พิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม และขอให้สำนักฝนหลวงฯ ดำเนินการจัดทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งหามาตรการอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาปรังด้วย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

***********************

 

18 เมษายน 2551