กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

รองปลัดกษ.ประชุมร่วมกรมชลฯ และหน่วยเกี่ยวข้อง รับมือภัยแล้งทั่วประเทศ

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศุภชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักฝนหลวงฯ และศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน สามเสน

 

*************************

17  มีนาคม  2551