กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำ และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ จากปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด ณ วันที่ 1 พ.ย. 50 จำนวน 63,629 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เป็นปริมาณน้ำที่ใช้การได้ จำนวน 37,913 ล้านลูกบาศก์เมตร  กรมชลประทาน จึงได้วางแผนจัดสรรน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร อุปโภค-บริโภค และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 20,661 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันได้มีการระบายน้ำไปแล้ว 16,594  ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็นร้อยละ 80 ของแผนที่วางไว้

                สำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานทั่วประเทศ ซึ่งได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้รวมกันทั้งหมด 11.90 ล้านไร่ ล่าสุด (12 มี.ค. 51)  มีการเพาะปลูกไปแล้ว 12.80 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่เพาะปลูกนาปรัง 8.23 ล้านไร่  พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 0.69 ล้านไร่ และอื่นๆ อีกประมาณ 3.88 ล้านไร่

                ในส่วนของความช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้ง นั้น กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำไว้ช่วยเหลือในฤดูแล้งปี 2551  ทั้งในและนอกเขตชลประทานทั่วประเทศ จำนวน 1,200 เครื่อง ปัจจุบันได้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งแล้ว 54 จังหวัด จำนวน 782 เครื่อง (ข้อมูล ณ 12 มี.ค. 51)นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมพร้อมในด้านของรถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชน หากเกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ จำนวน 295 คัน ล่าสุด(12 มี.ค. 51) ได้ส่งรถยนต์บรรทุกน้ำไปช่วยเหลือคิดเป็นปริมาณน้ำทั้งหมด 15.11 ล้านลิตร

                ทั้งนี้ ยังได้มีการปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 264 เที่ยวบิน

                อนึ่ง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับกับความต้องการใช้น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่เก็บเกี่ยวแล้วทำการปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่อง จะทำให้เกิดการแย่งใช้น้ำ เกิดความเสียหายในการเพาะปลูกได้  กรมชลประทาน จะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งร่วมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะการขอความร่วมมือให้ชะลอการปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ 2 โดยจะมีการเชิญนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งวันเวลาและสถานที่จัดการประชุม กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

               

กรมชลประทาน

12  มีนาคม  2551