กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

กรมชลฯ ร่วมกฟผ.เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา

 

                                กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท หลังจากสำนักชลประทานที่ 12 ร่วมกับ กฟผ. ได้มีการประชุมชี้แจงโครงการฯต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา โดยประชาชนส่วนใหญ่ต่างเห็นชอบและยินดีให้ความร่วมมือ ซึ่งจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิกฤตโลกร้อน และยังสามารถช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้อีกกว่า 176 ล้านบาทต่อปี

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนของกรมชลประทาน ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเห็นชอบร่วมกันไปแล้วเมื่อวันที่17 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา และปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2553

                                สำหรับปัญหาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ นั้น  กฟผ. ได้ทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ยืนยันว่าไม่มีปัญหา พร้อมทั้งยังได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่แล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากจังหวัดและราษฎรในการให้ความสนับสนุนโครงการฯเป็นอย่างดี ในส่วนของประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการฯนั้น เมื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแล้วเสร็จ จะทำให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดได้ถึง 61 ล้านหน่วยต่อปี โดยจะไม่กระทบต่อกิจกรรมการใช้น้ำเดิมของภาคเกษตรและภาคอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และยังสามารถลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ากว่า 176 ล้านบาทต่อปี อีกทั้ง ยังเกิดการจ้างแรงงานท้องถิ่นและส่งเสริมการคิดงานวิจัยด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย

                                อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินการของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดชัยนาทจะพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานไตรภาคี จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานในการประสานงานระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯด้วย

 

***********************

 

14  กุมภาพันธ์  2551