กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

นาข้าวในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อน กว่า 34,000ไร่ รอดตาย หลังกรมชลฯเข้าไปแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำได้สำเร็จ

                                พื้นที่นาข้าวกว่า 34,000 ไร่ ในเขตอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา รอดพ้นความเสียหายจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง หลังกรมชลประทาน เข้าไปแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ผลสำเร็จ   

                                นายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต นั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ดังกล่าว อยู่ทางตอนบนของโครงการฯ ที่มีระดับพื้นที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ทำให้มักจะประสบกับปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี รวมถึงปัญหาในการส่งน้ำที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูฝน หรือช่วงปลายฤดูข้าวนาปีต่อเนื่องถึงต้นฤดูข้าวนาปรัง ส่งผลให้พื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหาย

                                กรมชลประทาน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการบริหารจัดการน้ำตามประตูระบายน้ำ(ปตร.)ต่าง ๆ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ดังนี้โดยการปิดประตูระบายน้ำตามแนวริมคลองพระองค์ไชยานุชิต อาทิ ปตร.กลางคลองบางขนาก ปตร.กลางคลองนครเนื่องเขต เป็นการป้องกันน้ำมิให้ไหลลงสู่คลองพระองค์ไชยานุชิต เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง ปิดปตร.กึ่งถาวรคลองลาดบางกระเบน และปตร.กึ่งถาวรคลองบ้านใหม่ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนและพื้นที่ใกล้เคียง การก่อสร้างทำบนดินชั่วคราวบริเวณปลายคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่(แยกคลองนครเนื่องเขต)ในเขตตำบลท่าไข่ เพื่อปิดกั้นน้ำมิให้ไหลลงคลองนครเนื่องเขต ซึ่งเป็นที่ต่ำกว่า พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำช่วยเหลือตำบลก้อนแก้ว  การติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ปตร.กลางคลองบางขนาก ในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเร่งการไหลของน้ำในคลองบางขนากให้ถึงบริเวณปลายคลองในเขตพื้นที่อำเภอคลองเขื่อน และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ปตร.กลางคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จำนวน 4 เครื่อง เพื่อเร่งการไหลของน้ำในคลองให้ถึงบริเวณปลายคลองในเขตพื้นที่ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทราด้วย

                                นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ระบายน้ำเพิ่มเข้าสู่คลอง 14 – คลอง 17 และคลองบึงฝรั่ง ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้  ในอัตราไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2551 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมกับขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนเกษตรกรให้งดหรือลดการทำนาปรังในกรณีที่มีแนวโน้มจะเกิดภาวะขาดแคลนน้ำ  พร้อมกับรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด และให้สำรองน้ำให้เพียงพอใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ด้วย

                                อนึ่ง ผลจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้สามารถช่วยเหลือพื้นที่นาข้าวที่มีอยู่ประมาณ 34,000 ไร่ ให้รอดพ้นความเสียหายจากปัญหาการขาดแคลนน้ำได้เป็นอย่างเป็นผลสำเร็จ ซึ่งเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ต่างมีความพอใจและยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

************************

กรมชลประทาน

6  กุมภาพันธ์  2551