กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำ และความก้าวหน้าปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 50/51

 

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด(23 ม.ค. 51) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด 54,532 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯทั้งหมด มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 2550 ที่ผ่านมา จำนวน 4,685 ล้านลูกบาศก์เมตร(ปี 2550 มีปริมาณน้ำ 59,217 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเวลาเดียวกัน) 

                                สำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานทั่วประเทศ ซึ่งได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้รวมกันทั้งหมด 11.9 ล้านไร่ ล่าสุด(23 ม.ค. 51) มีการเพาะปลูกไปแล้ว 9.47 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่เพาะปลูกนาปรัง 5.31 ล้านไร่  พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 0.30 ล้านไร่ และอื่นๆ อีกประมาณ 3.86 ล้านไร่

                                อนึ่ง กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมในด้านของเครื่องสูบน้ำไว้ช่วยเหลือในฤดูแล้งปี 2550     ทั้งในและนอกเขตชลประทานทั่วประเทศ จำนวน 1,200 เครื่อง ปัจจุบันได้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งแล้ว 48 จังหวัด จำนวน 481 เครื่อง (ข้อมูล ณ 23 ม.ค. 51) นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมพร้อมในด้านของรถยนต์บรรทุกน้ำ              เพื่อช่วยเหลือประชาชน หากเกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ จำนวน 295 คัน

                                อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากสภาวะการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2551 นี้ ขอให้ประชาชนและเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

 

************************

 

กรมชลประทาน

23  มกราคม  2551