กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำชลประทาน และการปลูกพืชฤดูแล้งปี 50/51

 

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด(26 ธ.ค. 50) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด 57,482 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯทั้งหมด มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 2549 ที่ผ่านมา จำนวน 4,082 ล้านลูกบาศก์เมตร(ปี 2549 มีปริมาณน้ำ 61,564 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเวลาเดียวกัน) 

                                สำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานทั่วประเทศ ซึ่งได้กำหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้รวมกันทั้งหมด 11.9 ล้านไร่ ล่าสุด(26 ธ.ค. 50) มีการเพาะปลูกไปแล้ว 6.99 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่เพาะปลูกนาปรัง 3.02 ล้านไร่  พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก 0.11 ล้านไร่ และอื่นๆ อีกประมาณ 3.86 ล้านไร่

                                อนึ่ง กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมในด้านของเครื่องสูบน้ำไว้ช่วยเหลือในฤดูแล้งปี 2550     ทั้งในและนอกเขตชลประทานทั่วประเทศ จำนวน 1,200 เครื่อง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งแล้ว จำนวน 158 เครื่อง นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมพร้อมในด้านของรถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชน หากเกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำ    ทั่วประเทศ จำนวน 295 คันด้วย

 

 

************************

 

 

กรมชลประทาน

26  ธันวาคม  2550