กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. 1460  , โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

กรมชลฯ วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2550/2551

 

                                กรมชลประทาน วางแผนการบริหารจัดการน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้งทั่วประเทศในเขตชลประทาน ปี 2550/2551 กำหนดแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน พร้อมเตือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ระมัดระวัง และเกิดประโยชน์สูงสุด

                                นายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้กำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี พ.ศ. 2550/2551 แล้ว โดยจะกำหนดแผนการใช้น้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และกิจกรรมการใช้น้ำต่าง ๆ ทั้งประเทศไว้เป็นปริมาตรรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 20,661 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเป้าหมายสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานทั้งประเทศประมาณ 11.90 ล้านไร่

                                สำหรับในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้กำหนดแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน และชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยจะจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำต่าง ๆ จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ร่วมกับการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 550 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมไปถึงการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองอีกประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วย  ทั้งนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 มีปริมาณน้ำใช้งานได้รวมกันจำนวนประมาณ 12,224 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถสนับสนุนการใช้น้ำตามมาตรการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืนได้ 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนน้ำที่เหลืออีกจำนวน 5,224 ล้านลูกบาศก์เมตร จะคงสงวนไว้ใช้สำหรับนาปีต้นฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฏาคม 2551 รวมไปถึงการสำรองไว้ในกรณีที่เกิดภาวะฝนตกน้อยในช่วงฤดูฝนปี 2551 ด้วย

                                ในส่วนของการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน นั้น กรมชลประทาน ได้กำหนดพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ คือ พื้นที่ในเขตโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ พิษณุโลก กำแพงเพชร และพื้นที่โครงการอื่น ๆ รวมกันประมาณ 5.83 ล้านไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังประมาณ 4.76 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่-พืชผักประมาณ 0.09 ล้านไร่ และอื่น ๆ อีกประมาณ 0.98 ล้านไร่

                                นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้เตรียมความพร้อมในด้านของเครื่องสูบน้ำไว้ทั่วประเทศ รวม 1,200 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำอีกจำนวน 295 คัน ที่พร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนตลอดในช่วง   ฤดูแล้งปี 2550/2551

 

กรมชลประทาน

23  พฤศจิกายน 2550