กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350  สายด่วน 1460

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

คณะกรรมการ กปร. เดินทางตรวจสภาพพื้นที่น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา นายพีรพงษ์ สุวรรณมนตรี รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10 , 11 และ 12 ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับ นายจริย์ ตุลยานนท์  ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพระราชดำริ  นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ ที่ปรึกษากรมชลประทาน และนายสายเมือง วิรยศิริ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการ  สำนักงาน กปร.  ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยในการประชุมและตรวจสอบพื้นที่มีแนวทางการบริหารจัดการที่สำคัญมากมาย อาทิ การสำรวจศักยภาพพื้นที่แก้มลิงที่มีอยู่เพื่อลดปริมาณน้ำไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานคร  การตรวจสอบและประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งสถานีวัดน้ำฝนในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัย  รวมทั้งการบริหารปฏิทินเพาะปลูกพืช โดยสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและศักยภาพพื้นที่  ตลอดจนให้ประสานงาน และ บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเป็นระบบ โดยข้อคิดเห็นจากการประชุม กรมชลประทานรับไว้เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัยในเขตทุ่งเจ้าพระยาต่อไป

 

**************************

 

1 พฤศจิกายน 2550