กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350  สายด่วน 1460

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

อธิบดีกรมชลประทาน เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550 นายธีระ วงศ์สมุทร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานและคณะ เดินทางไปตรวจศักยภาพการระบายน้ำของโครงการคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะใช้เป็นตัวเสริมในการเร่งระบายน้ำเหนือในแม่น้ำเจ้าพระยาออกเฉพาะในช่วงน้ำทะเลลง ให้ไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น เนื่องจากสามารถย่นระยะทางการไหลของน้ำจาก 18 กิโลเมตร เหลือเพียง 600 เมตร นอกจากนี้ ยังทำให้ระดับน้ำตั้งแต่อำเภอบางไทรลงมาลดลงประมาณ 6-12 เซนติเมตร ในช่วงที่ระบายน้ำลงทะเล

 

***********************

26 ตุลาคม 2550

เวลา 14.10 น.