กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350  สายด่วน 1460

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์เริ่มทรงตัวแล้ว

 

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงายสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา    ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2550(12.00 น.) มีปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 2,496 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำ โดยรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งรวม 538 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แยกเป็นทุ่งฝั่งตะวันตก 310 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทุ่งฝั่งตะวันออก 228 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งการรับน้ำเข้าคลองส่งน้ำนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยตามแนวคลอง ส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท     มีปริมาณน้ำไหลผ่าน จำนวน 2,640 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  อย่างไรก็ตาม แนวโน้มปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา    ที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มทรงตัวแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดน้อยลงตามไปด้วย  

                                สำหรับเขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 471 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,565 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครบางแห่ง

                                อนึ่ง  กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา โดยใช้พื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ระบายและสูบน้ำลงแม่น้ำนครนายกวันละ 1.56  ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายและสูบน้ำลงแม่น้ำบางปะกงวันละ 5.04 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายและสูบน้ำออกสู่อ่าวไทยวันละ 16.28 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันตกมีการระบายน้ำและสูบน้ำออกสู่แม่น้ำท่าจีนวันละ  9.08 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังมีการระบายและสูบน้ำลงคลองมหาชัยวันละ 0.22 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะช่วยลดและบรรเทาปัญหาน้ำเหนือไหลหลากลงสู่ทางตอนล่างได้เป็นอย่างมาก

 

****************************

 

19 ตุลาคม 2550

13.10 น.