ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ขอให้เตรียมการรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีระดับน้ำสูงขึ้นขั้นต้องเฝ้าระวัง

ฉบับที่ 1/2550

....................................................

 

                                ด้วยในช่วงวันที่ 9 -14 ตุลาคม 2550 เกิดร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้มีฝนตกในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางเป็นจำนวนมาก โดยมีปริมาณฝนหนักกระจายและสะสมสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าว ในเขตจังหวัดตาก ที่ดอยมูเซอร์วัดได้ 245 มิลลิเมตร และที่จังหวัดกำแพงเพชรวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ที่อำเภอคลองขลุง 166 มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากไหลลงสู่แม่น้ำปิง และไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดในวันที่ 17 ตุลาคม 2550 จำนวน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุดในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2550 ประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทถึงกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นจากปกติมาก และมีผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกคันกั้นน้ำบริเวณบ้านท่าทราย ตำบลโพธิ์นางดำ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมือง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอไชโย อำเภอเมือง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   อำเภอบางบาล อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี รวมทั้ง พื้นที่นอกคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นบริเวณที่ลุ่มต่ำบางแห่ง ซึ่งมีระดับของตลิ่งต่ำ

ในการนี้ กรมชลประทาน จึงขอให้จังหวัดดังกล่าวข้างต้น เตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้น และขอให้แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้ง อพยพเข้าไปอยู่ในเขตคันกั้นน้ำ รวมทั้งขอให้ทำการเสริมคันป้องกันน้ำท่วมให้สูงขึ้นกว่าเดิม และให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำตลอดเวลาด้วย อย่างไรก็ตาม ขอให้เตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นไปอยู่ในที่สูง  เนื่องจากในช่วงระยะนี้ น้ำทะเลยังไม่หนุนสูง ฉะนั้น ปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลลงทะเลได้เร็ว จึงเกิดภาวะน้ำท่วมในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น

                                อนึ่ง ขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่         ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน สายด่วน 1460 หรือติดตามสถานการณ์น้ำได้ทาง www.rid.go.th

                   ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2550 

 

                                                                                                                                                                                วีระ  วงศ์แสงนาค

                                                                                                                                                                          (นายวีระ  วงศ์แสงนาค)

                                                                                                                                                                      รองอธิบดี รักษาราชการแทน

                                                                                                                                                                           อธิบดีกรมชลประทาน