กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350  สายด่วน 1460

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

กรมชลฯ คาดการณ์น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์จะสูงขึ้น แต่จะไม่ส่งผลน้ำท่วมกทม.และปริมณฑล

 

                               

        ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานเปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลาง อาทิ กำแพงเพชร นครสวรรค์ และชัยนาท นั้น วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 122.5 มิลลิเมตร และฝนที่ตกชุกในพื้นที่จังหวัดตาก และกำแพงเพชร ในช่วง3 – 4 วันที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำส่วนหนึ่งไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์จำนวนมาก ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในระยะอีก 2 – 3 วันข้างหน้านี้ ปริมาณน้ำสูงสุดที่จะไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(รับได้สูงสุด 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) และคาดว่าจะมีปริมาณน้ำสูงสุดไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  

        อย่างไรก็ตาม หากปริมาณน้ำดังกล่าว ไหลผ่านลงมาทางตอนล่างก่อนถึงกรุงเทพมหานคร กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำ โดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหกน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

                                อนึ่ง จากสถานการณ์น้ำที่คาดการณ์ไว้ในข้างต้น อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาท ลงมาถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้ติดตามสถานการณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

**************************

                                13 ตุลาคม 2550

เวลา 13.00 น.