กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,022431098 สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ ดูงานการระบายน้ำของกทม.

 

                        กรมชลประทาน ประสานสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานการระบายน้ำของกทม. เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                        นายพีรพงษ์ สุวรรณมนตรี รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในวันนี้(4 ต.ค. 50)เวลา 12.30 น. จะนำคณะเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน เดินทางไปศึกษาดูงานการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางและการทำงานของสำนักการระบายน้ำกทม. นำมาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในส่วนของกรมชลประทาน ซึ่งจะทำให้การทำงานด้านการระบายน้ำของกทม.และกรมชลประทาน มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากของทุกปี ที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันในการบริหารจัดการน้ำ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรอบด้วย

 

***********************

 

4  ตุลาคม  2550

09.45 น.