กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำฯฝั่งตะวันออก

 

                                กรมชลประทาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝั่งตะวันออก พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่

                                นายพีรพงษ์  สุวรรณมนตรี รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในวันนี้(21 ก.ย. 50) กรมชลประทาน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝั่งตะวันออก เพื่อนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ให้แก่สื่อมวลชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากประชาชนในพื้นที่ต่อการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ

                                ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างในช่วงฤดูน้ำหลาก ตามมาตรการต่าง ๆ ที่ได้วางไว้ อาทิ  การพร่องน้ำในพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือและน้ำฝนที่จะตกลงมา  เตรียมพร้อมการระบายน้ำออกทางแม่น้ำนครนายก , แม่น้ำบางปะกง และระบายลงสู่ทะเล ในกรณีที่เกิดมีปริมาณน้ำมากกว่าปกติ การเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยการขุดลอกคลอง และการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ การซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านของเครื่องสูบน้ำ จำนวน 44 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำอีก จำนวน 55 เครื่องด้วย

                               

***************************

 

21  กันยายน  2550