กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 22431 098

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ จัดประชุม สนองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบริหารจัดการน้ำ

 

                                กรมชลประทาน พร้อมรับสนองพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550

                                นายสามารถ  โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะ เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 50 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน และหน่วยงานอื่นๆ  ด้วย นั้น ในวันนี้(19 ก.ย. 50) เวลา 14.00 น. กรมชลประทาน ได้เชิญนายจริย์  ตุลยานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามแนวพระราชดำริ และนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ รองเลขาธิการ กปร. ประชุมร่วมกับผู้บริหารกรมชลประทาน เพื่อสนองพระราชดำรัสในการบริหารจัดการน้ำ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

                                สำหรับแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในปี 2550 นี้ กรมชลประทาน ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างตามแผนงานต่าง ๆ ที่วางไว้ อาทิ การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้สอดคล้องกับสภาวะการขึ้น-ลงของน้ำทะเล  การเร่งรัดการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมทั้ง บริเวณพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ  การใช้ประโยชน์จากแก้มลิง และโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากสภาพจริงในลำน้ำเจ้าพระยาอีกด้วย

 

*******************************

 

19  กันยายน  2550

09.45 น.