กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ ชี้แจงกรณีขมีปริมาณน้ำไหลหลากลงสู่พื้นที่ก่อสร้างเขื่อนแควน้อย

 

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า คันดินที่กั้นแม่น้ำแควน้อย ด้านเหนือเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พังทลาย มีน้ำไหลลงไปบริเวณที่ก่อสร้างเขื่อนแควน้อยฯอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความวิตกกังวลว่าเขื่อนแควน้อยฯเกิดการชำรุดรั่วซึมและปริมาณน้ำจะสูงขึ้น จนอาจควบคุมไม่ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้ ๆ นั้น

                                กรมชลประทาน ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนแควน้อยฯในปัจจุบันมีความจุประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้มีน้ำซึมไหลผ่านตัวเขื่อนแควน้อย ซึ่งเป็นเขื่อนหินถมอยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ก่อสร้างคอนกรีตดาดหน้า มีน้ำไหลผ่านด้านท้ายน้ำบางส่วน โดยปริมาณน้ำที่ไหลซึมผ่านตัวเขื่อนนี้ จะส่งผลดีทางด้านวิศวกรรม เนื่องจากแรงดันน้ำทำให้หินถมตัวเขื่อนที่ถมบดอัดแล้ว เกิดการขยับตัวแทนที่ช่องว่าง ทำให้ตัวเขื่อนมีความแน่นและเกิดความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันงานก่อสร้างเขื่อนแควน้อย         อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่ตัวเขื่อนสามารถควบคุมและบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำแควน้อย เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก ได้ในระดับหนึ่งแล้ว

                                ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าน้ำที่ไหลผ่านตัวเขื่อน จะไม่ทำให้เขื่อนเกิดการชำรุดหรือรั่วซึม และไม่เกิดผลกระทบอันตรายต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนอย่างได้วิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร กรมชลประทาน จะแจ้งข้อมูลให้ทราบทันทีต่อไป

                               

 

***************************

 

23  สิงหาคม  2550