กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

รมว.กษ.ธีระฯ แถลงผลการประชุมเตรียมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงในภาคอีสาน  

 

                                ภาคอีสานฝนทิ้งช่วงในระยะนี้ กระทรวงเกษตรฯ หวั่นเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ กรมชลประทาน ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมทำฝนหลวงเพิ่มน้ำในอ่างเก็บน้ำ และสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

                                นายธีระ  สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงผลการประชุมการเตรียมรับมือกับสภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า  ในขณะนี้ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายแห่งอยู่ในเกณฑ์น้อย กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน กปร. , กรมอุตุนิยมวิทยา , กรมส่งเสริมการเกษตร , กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,  สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร , สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ

                                ในที่ประชุมได้หารือร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการทำฝนหลวงเพื่อเติมในภาคอีสานอีก  5 แห่ง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และเพิ่มปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักต่าง ๆ ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จะร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินติดตามการเพาะปลูกพืช โดยใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมในการตรวจสอบพื้นที่การเพาะปลูกด้วย

                                อนึ่ง มติที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สรุปแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบในวันพุธที่ 1 สิงหาคม  2550 ที่จะถึงนี้

                               

***************************

27     กรกฎาคม  2550

16.30  น.