กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

รมว.กษ.ธีระฯ สั่งกรมชลฯ จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงในภาคอีสาน  

 

                                ภาคอีสานฝนทิ้งช่วงในระยะนี้ กระทรวงเกษตรฯ หวั่นเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ ให้กรมชลประทาน เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานในขณะนี้ เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งอยู่ในเกณฑ์น้อย(26 ก.ค. 50) อาทิ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 19.97 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17 ของความจุอ่างฯ ทั้งหมด อ่างเก็บน้ำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 181 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯทั้งหมด อ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 436  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯทั้งหมด อ่างเก็บน้ำลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 33.54 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

                                สำหรับสภาพน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักต่าง ๆ ในภาคอีสาน อาทิ แม่น้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร สภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้อย ส่วนในแม่น้ำมูล ที่ไหลผ่านจังหวัดต่างๆ เช่น นครราชสีมา สุรินทร์ และศรีสะเกษ ก็อยู่ในเกณฑ์น้อยเช่นกัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำจากสภาวะฝนทิ้งช่วงในระยะนี้ รัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ สูตะบุตร ได้สั่งการให้กรมชลประทาน เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน อาทิ สำนักงาน กปร. , กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักฝนหลวงและการบินเพื่อการเกษตร เป็นต้น เพื่อหาแนวทางในการเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ภาคอีสาน โดยจะจัดให้มีการประชุมในวันศุกร์ที่  27   กรกฎาคม  2550  เวลา  14.00  น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน สามเสน

 

***************************

 

26  กรกฎาคม  2550