กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการก่อสร้าง ปตร.ในลำน้ำปิง

 

                        อธิบดีกรมชลประทาน เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ(ปตร.)ในลำน้ำปิง พร้อมยืนยันจะทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใส และถูกต้อง

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายกองเอก วิลาส รุจิวัฒนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปรับฟังความคิดเห็นพร้อมชี้แจงข้อมูลโครงการฯต่อประชาชนในพื้นที่   สมาคมผู้ใช้น้ำฝายท่าวังตาล ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พอสรุปได้ว่า

                                ในประเด็นของพื้นที่ก่อสร้างปตร. ที่มีการร้องเรียนว่า พื้นที่ก่อสร้างตั้งอยู่ในเขตโบราณสถาน และอาจจะขัดหรือต้องห้ามตามกฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ หรือขัดต่อพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุฯ นั้น กรมชลประทาน จะได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และกรมศิลปากร เพื่อขอทราบข้อมูลว่า โครงการก่อสร้างปตร.ในลำน้ำปิง ขัดหรือต้องห้ามตามกฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ และขัดต่อพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ถ้าผลปรากฎว่าขัดหรือต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ โครงการก่อสร้างปตร.ในลำน้ำปิงพร้อมรื้อย้ายฝายเก่า 3 แห่ง จะไม่สามารถดำเนินการได้ใช่หรือไม่ แต่หากสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ จะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร

                                สำหรับในกรณีที่มีการกล่าวหาว่า โครงการก่อสร้างปตร.ในลำน้ำปิง ทำเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มนักการเมืองในรัฐบาลชุดก่อน นั้น กรมชลประทาน จะได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือครองที่ดินบริเวณที่จะก่อสร้าง โดยย้อนหลังไป 5 ปี ว่าผู้ที่ถือครองที่ดินนั้น เป็นกลุ่มเครือญาติของผู้มีอำนาจในรัฐบาลชุดก่อนหรือไม่ ทั้งนี้ จะให้ตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งทางด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำของฝายด้วย ส่วนกรณีที่ราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำบางกลุ่มแสดงความต้องการว่า “ห้ามรื้อฝาย” โดยขอให้ทดลองใช้จนมั่นใจก่อนว่าประตูระบายน้ำฯ จะสามารถใช้งานได้ผลเป็นอย่างดีไม่น้อยกว่าเดิม นั้น กรมชลประทาน ได้ชี้แจงกับกลุ่มผู้ใช้น้ำว่า หากก่อสร้างปตร.เสร็จแล้ว จะยังไม่มีการรื้อฝาย และจะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะให้ทำการรื้อฝายเมื่อใด ซึ่งราษฎรจะต้องทำข้อตกลงกับเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

                                โฆษกกรมชลประทาน กล่าวส่งท้ายว่า ในส่วนของการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ให้อยู่ในความรับผิดชอบและความตกลงกันของกลุ่มผู้ใช้น้ำเองทั้งหมด โดยกรมชลประทานจะเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำเท่านั้น

 

*************************

22  กรกฎาคม  2550