กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กปร. ร่วมกับกรมชลฯ เปิดตัวการแจ้งสถานการณ์น้ำผ่านโทรศัพท์มือถือ และหมายเลขโทรศัพท์ 1460

 

                                วันนี้ 23 กรกฎาคม 2550 เวลา 11.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) ร่วมกับกรมชลประทาน ทำพิธีเปิดตัวการแจ้งสถานการณ์น้ำผ่านโทรศัพท์มือถือ พร้อมกับเปิดตัวหมายเลขโทรศัพท์ 1460 สายด่วนสำหรับประชาชนทั่วไป ณ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ                   กรมชลประทาน สามเสน

                                นายสมพล  พันธุ์มณี เลขาธิการ กปร. และนายสามารถ  โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวการแจ้งสถานการณ์น้ำผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 เครือข่ายคือ AIS , DTAC และ TRUE  เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ พร้อมกับเปิดสายด่วน 1460 สำหรับให้ประชาชนทั่วไป โทรศัพท์สอบถามสถานการณ์น้ำหรือแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ

                                สำหรับความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้งสามค่ายดังกล่าว นั้น สืบเนื่องจาก       ฯพณฯพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ      อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ เพื่อสนองพระราชดำริ ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีแนวพระราชดำริเป็นแกนหลักในการดำเนินงานอย่างบูรณาการ

คณะกรรมการฯชุดดังกล่าว ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน ประสานกับกลุ่มเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ในการแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ เป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างมาก

                                นอกจากนี้ กรมชลประทาน ได้จัดตั้งหมายเลขโทรศัพท์หรือสายด่วน 1460 ขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ทั้งในเรื่องสถานการณ์น้ำและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน โดยประชาชนทั่วไปสามารถติดตามสถานการณ์น้ำหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ  เกี่ยวกับกรมชลประทาน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

*******************************

 

23  กรกฎาคม  2550