กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

อธิบดีกรมชลฯ เตรียมพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันเสาร์นี้ ย้ำทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

 

                อธิบดีกรมชลประทาน เตรียมเข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง พร้อมย้ำไม่เคยคิดจะทำโครงการฯนี้ให้เสร็จก่อนเกษียณ

                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวในคอลัมน์     “มุมข้าราชการ”  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 20  กรกฎาคม 2550 สรุปความได้ว่า “การรื้อฝายโบราณในลำน้ำปิงเมืองเชียงใหม่ และจะก่อสร้างประตูระบายน้ำ 1 แห่ง แทนฝายเดิม ที่มีปฏิกิริยาจากคนในท้องถิ่นว่าแทบจะไม่มีใครเห็นด้วยกับโครงการนี้ โดยกรมชลประทาน เจ้าของโครงการฯ ไม่แยแสกับเสียงคัดค้าน คงมุ่งแต่เดินหน้าดำเนินการให้เสร็จก่อนอธิบดีเกษียณให้จงได้...” นั้น

                โฆษกกรมชลประทาน ได้ชี้แจงในเรื่องนี้ว่า โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง เป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ำ 1 แห่ง ทดแทนฝายเดิม 3 แห่ง เพื่อให้สามารถลดระดับน้ำท่วมลงได้ประมาณ  2.4 เมตร เป็นโครงการหนึ่งในหลาย ๆ มาตรการของหลายหน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งการดำเนินการย่อมเกิดผลกระทบต่อปัญหาทางสังคม ดังนั้น กรมชลประทาน ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2550 ที่ผ่านมา ณ  โรงแรมเดอะ แฟมิลี่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอหน่วยงานระดับนโยบายต่อไป ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นสรุปได้ว่า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบร้อยละ 70 เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงทดแทนฝายเดิม 3 แห่งที่มีอยู่

ทั้งนี้ โฆษกกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเรื่องการดำเนินโครงการฯ นี้ อธิบดีกรมชลประทาน ไม่เคยเร่งรัดการดำเนินโครงการฯนี้ให้แล้วเสร็จก่อนการปลดเกษียณปีนี้ และขอยืนยันว่ากรมชลประทาน ทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  อย่างไรก็ตาม ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2550 นี้ อธิบดีกรมชลประทาน จะเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการฯดังกล่าว ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และชัดเจนต่อไป

               

****************************

กรมชลประทาน

20  กรกฎาคม  2550