กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 50

 

                                กรมชลประทาน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2550 พร้อมบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ รองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนปี 2550 แล้ว กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา ซึ่งการบริหารจัดการน้ำนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ทางด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ

                                สำหรับความพร้อมในด้านข้อมูล นั้น กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานจังหวัดทุกจังหวัด รายงานสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสภาพน้ำท่า น้ำฝน หรือสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ  ให้ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ทราบเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปประมวลผล และนำเสนอผู้บริหารกรมชลประทานทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในภาวะน้ำหลาก เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

                                ทั้งนี้  กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้ว หากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือความคืบหน้าอย่างไร กรมชลประทาน จะดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยทันทีต่อไป

 

****************************

25  มิถุนายน 2550