กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ ประชุมร่วม กฟผ. ร่วมกันหาแนวทางบริหารจัดการน้ำปี 50 และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

 

                                กรมชลประทานจัดการประชุมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำปี 2550 และเร่งดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อน 6 แห่งของกรมชลประทาน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2550  ณ ห้องประชุมกรมฯ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

                                นายสามารถ  โชคคณาพิทักษ์  อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในวันนี้(5 มิ.ย. 50)กรมชลประทาน ได้จัดการประชุมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำปี 2550 และการดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อน 6 แห่งของกรมชลประทาน” เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของ กฟผ. และกรมชลประทาน ในปี 2550 มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                                สำหรับแนวทางในการบริหารจัดการน้ำปี 2550  กรมชลประทานและ กฟผ. จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน ทั้งในระดับกรมและระดับภูมิภาค เพื่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในช่วงฤดูน้ำมากและน้ำน้อยให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้กำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เหมาะสม และหากเงื่อนไขข้อจำกัด สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเร่งด่วน ให้กรมชลประทาน และ กฟผ. ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการน้ำตามความเหมาะสมด้วย

                                ในส่วนของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน 6 แห่งของกรมชลประทาน    นั้น กฟผ. และกรมชลประทาน ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา และได้ร่วมกันพิจารณาเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถเริ่มโครงการฯได้ในปี 2550 เป็นไปทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นไปตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา การใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดสัดส่วนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ซึ่งการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สมควรนำไปใช้

                               

**************************

5  มิถุนายน  2550