กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

รมว.กษ. ธีระฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจสภาพประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว จ.อ่างทอง

อธิบดีกรมชลฯ คาดโทษผู้รับเหมาทำงานล่าช้า หากเสร็จไม่ทันกำหนด ยกเลิกสัญญาทันที

 

                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายธีระ  สูตะบุตร) พร้อมด้วยอธีบดีกรมชลประทาน และคณะ เตรียมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง คาดโทษผู้รับเหมาหากก่อสร้างเสร็จไม่ทันกำหนด จะยกเลิกสัญญาทันที

                                ายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรวิชาชีพ 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า นายธีระ  สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รมว.กษ.) พร้อมด้วยนายสามารถ  โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ มีกำหนดการเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นโครงการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ทางด้านท้ายประตูระบายน้ำในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ รมว.กษ. และคณะ จะร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมและน้ำเน่าเสีย ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงที่ผ่านมา เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

การเดินทางไปติดตามโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้ทันการในฤดูฝนปี 2550 นี้ ซึ่งแต่เดิมมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้าง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าเพียงร้อยละ 65 เท่านั้น อธิบดีกรมชลประทาน จึงได้คาดโทษบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง หากงานก่อสร้างยังล่าช้าและเสร็จไม่ทันกำหนดอีก จะยกเลิกสัญญาทันที ทั้งนี้ รมว.กษ. และคณะ มีกำหนดการเดินทางติดตามโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550 เวลาประมาณ 10.30 น.    บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว  ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

 

**************************

24  พฤษภาคม  2550