กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

อธิบดีกรมชลฯ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำยม

 

                                อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ บินสำรวจสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำยม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนปี 2550 นี้

                                นายสามารถ  โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ตรวจสภาพพื้นที่ในลุ่มน้ำท่าจีน ซึ่งกำลังประสบกับภาวะน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ในเขตทุ่งบางปลาม้า ทุ่งสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทุ่งบางเลน จังหวัดนครปฐม และทุ่งลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เข้าสู่สภาวะปกติภายในอาทิตย์นี้

                                จากนั้น บินไปสำรวจสภาพน้ำในเขตอำเภอแม่วงก์ และกิ่งอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์     ที่เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางตอนล่าง พร้อมพิจารณาหาแนวทางสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาได้บินขึ้นเหนือไปสำรวจพื้นที่น้ำท่วมในเขตจังหวัดพิจิตร ซึ่งในขณะนี้ กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วม ในบริเวณอำเภอสามง่าม อำเภอโพทะเล อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอวชิรบารมี ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน และคณะได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำยมตลอดช่วงฤดูฝนนี้

                                สำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยม นั้น กรมชลประทาน จะดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมในระดับพื้นที่ โดยมีอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำยม เป็นที่ปรึกษา และให้ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทานภาคเหนือ เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ โครงการชลประทาน สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง รวมทั้ง ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ NGO ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะร่วมกันในการพิจารณาแผนและพิจารณาสั่งการในขั้นตอนของการปฏิบัติแต่ละจุด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำยมในแต่ละช่วงเวลา โดยให้การมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วนเป็นข้อยุติ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

**************************

17  พฤษภาคม  2550