กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ วางมาตรการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำท่าจีน

 

                        กรมชลประทาน เร่งหาแนวทางและมาตรการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำท่าจีน ย้ำปีนี้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนจะไม่เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา

                                นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนปี 2550 นี้ ในส่วนของลุ่มน้ำท่าจีน กรมชลประทานได้วางแผนและมาตรการในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบางพื้นที่ในขณะนี้ โดยการลดปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำพลเทพก่อนลงสู่แม่น้ำท่าจีน และให้อ่างเก็บน้ำกระเสียวเก็บกักน้ำได้เต็มที่ พร้อมกับไม่มีการระบายน้ำจากอ่างฯลงมา เพื่อลดระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนลงให้ได้ ทั้งนี้ จะไม่ให้มีการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาลงท่าจีนด้วย นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มการระบายน้ำในคลองพระยาบรรลือ คลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแทนการระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีน ช่วยลดปริมาณน้ำได้เป็นอย่างมาก  ในส่วนของเครื่องสูบน้ำ กรมชลประทาน ได้ระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ เข้าไปติดตั้งในจุดที่สำคัญๆ  ให้ได้มากที่สุด เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนให้ลดลงโดยเร็วต่อไป

                                สำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำท่าจีนในช่วงเวลาต่อไปในพื้นที่ กรมชลประทาน          ได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน โดยมีอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน เป็นที่ปรึกษา และให้ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีคณะกรรมการประกอบด้วย นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีทุกตำบล รวมทั้ง ผู้แทนของกลุ่มผู้ใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ และNGO ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดนี้จะร่วมกันในการพิจารณาแผนและพิจารณาสั่งการในขั้นตอนของการปฏิบัติแต่ละจุด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนในแต่ละช่วงเวลา โดยให้การมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วนเป็นข้อยุติ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

******************************

16     พฤษภาคม  2550

14.00 น.