กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

กรมชลฯ ยืนยันปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ พอใช้อุปโภค-บริโภคแน่นอน

 

                            เขื่อนลำปาวไม่วิกฤต ตามที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ กรมชลประทาน ยืนยันปริมาณน้ำที่มีอยู่เพียงพอต่อความต้องการในการอุโภค-บริโภค และไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำแน่นอน        

                            นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรชลประทาน 9 วช. โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาวว่า  ปัจจุบันเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำจำนวน 581 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯทั้งหมด กรมชลประทาน ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนลำปาว ให้สอดคล้องกับกิจกรรมความต้องการใช้น้ำทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ของโครงการฯ โดยไม่ได้ปิดเขื่อนเพราะภาวะวิกฤตจากการขาดแคลนน้ำแต่อย่างใด ทั้งนี้ จะเป็นการหยุดส่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม เนื่องจากสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2550 แล้ว แต่ยังมีการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการรักษาระบบนิเวศน์ด้านท้ายเขื่อน ประมาณวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรมชลประทาน ขอยืนยันว่า ปริมาณน้ำที่มีอยู่เพียงพอสำหรับการส่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมในช่วงต้นฤดูฝนปี 2550 และส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกิดการขาดแคลนน้ำแต่อย่างใด

                            ในส่วนของอ่างเก็บน้ำจำนวน 6 แห่ง ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยตามที่เป็นข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ นั้น  ได้แก่ 1.) อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง มีปริมาณน้ำ ร้อยละ 22 ของความจุอ่างฯ 2.)อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด มีปริมาณน้ำร้อยละ 27 ของความจุอ่างฯ 3.)อ่างเก็บน้ำวังลิ้นฟ้า มีปริมาณน้ำร้อยละ 26 ของความจุอ่างฯ     4.)อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า มีปริมาณน้ำ ร้อยละ 25 ของความจุอ่างฯ 5.)อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง มีปริมาณน้ำร้อยละ 23 ของความจุอ่างฯ และ 6.)อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง มีปริมาณน้ำร้อยละ 27 ของความจุอ่างฯ ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้วางแผนการส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคเท่านั้น และขอยืนยันว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำดังที่กล่าวมาข้างต้น มีปริมาณเพียงพอและไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

 

**********************************

 

26  เมษายน  2550