กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนน้ำอูน ไม่น่าเป็นห่วง เพียงพอใช้ในฤดูแล้งนี้

 

                                กรมชลประทาน ยืนยันปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพียงพอใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคตลอดฤดูแล้งนี้

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรชลประทาน 9 วช. โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัจจุบัน       (25 เม.ย. 50) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 253 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯ ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งจากเขื่อนน้ำอูน โดยให้สอดคล้องกับกิจกรรมการใช้น้ำในเขตโครงการฯเสมอมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี พร้อมยืนยันปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ สามารถสนับสนุนการใช้น้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขตโครงการฯได้ตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้ และจะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

                                ในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทาน กรมชลประทาน ได้ดำเนินการจัดส่งเครื่องสูบน้ำและรถยนต์บรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับสภาวะภัยแล้งอย่างต่อเนื่องแล้วเช่นกัน

 

************************

 

25  เมษายน  2550