กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำโคราช ไม่น่าเป็นห่วง เพียงพอใช้ในฤดูแล้งนี้

 

                                กรมชลประทาน ยืนยันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดนครราชสีมาไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพียงพอใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคตลอดฤดูแล้งนี้

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรชลประทาน 9 วช. โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 4 แห่ง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 136 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 48 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ อ่างเก็บน้ำมูลบน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 87 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯ และอ่างเก็บน้ำลำแซะ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 178 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯ ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนทั้ง 4 แห่งดังกล่าว โดยจะสามารถสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขตชลประทานได้ตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้ และจะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

                                ในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทาน กรมชลประทาน ได้ดำเนินการจัดส่งเครื่องสูบน้ำและรถยนต์บรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับสภาวะภัยแล้งอย่างต่อเนื่องแล้วเช่นกัน

 

************************

 

20  เมษายน  2550