กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

กรมชลฯ ยันสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกไม่มีปัญหา มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดแล้งนี้

 

                                กรมชลประทาน ยืนยันปริมาณน้ำในภาคตะวันออกมีเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ พร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม รองรับการใช้น้ำที่มีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรชลประทาน 9 วช. โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่หลายฝ่ายมีความวิตกกังวลถึงสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดชลบรีและระยอง จะมีปัญหาเหมือนเช่นปี 2548 ที่ผ่านมา นั้น กรมชลประทาน ขอเรียนชี้แจงว่า เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนปี 2549 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ รวมกันทั้งสิ้น 605 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีความต้องการในการใช้น้ำในทุกภาคส่วนในฤดูแล้งปี 2549/2550 รวมทั้งสิ้นประมาณ 581 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่รวมกันในปัจจุบัน ดังนั้น ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชลประทานจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ยกเว้นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานบางพื้นที่ ซึ่งกรมชลประทาน ได้ดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาวสวนผลไม้ ด้วยการนำเครื่องสูบน้ำและรถยนต์บรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแล้ว

สำหรับอ่างเก็บน้ำบางแห่งมีปริมาณน้ำน้อยกว่าความต้องการ นั้น กรมชลประทานได้ดำเนินการผันน้ำจากแหล่งน้ำอื่นมาเพิ่มเติม โดยระบบท่อ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 5 โครงการ ดังนี้         1.) โครงการผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มายังอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี 2.) โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มาลงอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง 3.) โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล มาลงอ่างเก็บน้ำหนองค้อ จังหวัดชลบุรี 4.) โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองค้อ มาลงอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี 5.) โครงการระบบท่อเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 5 แห่ง จังหวัดชลบุรี    โดยทั้ง 5 โครงการจะสามารถเริ่มผันน้ำได้ในช่วงฤดูฝนปี 2550 นี้

                                ในส่วนของแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อรองรับปริมาณการใช้น้ำที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตของภาคตะวันออก นั้น กรมชลประทานมีแผนงานหลายโครงการที่กำลังเร่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น อ่างเก็บน้ำมาบหวายโสม อ่างเก็บน้ำห้วยไข่เน่า และอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี เป็นต้น รวมทั้งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอื่นๆ อีกหลายโครงการ ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตของภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี

************************

20  เมษายน  2550