กรมชลประทาน

ข่าวชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

เขตชลประทาน อ่างฯลำเชียงไกร(ตอนบน)และอ่างฯห้วยปราสาทใหญ่ มีน้ำใช้เพียงพอ

 

                กรมชลประทาน ยืนยันประชาชนในเขตพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนบน)และอ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

                นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ วิศวกรชลประทาน 9 วช. โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์      ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด ในเขตชลประทานไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากปัจจุบันอ่างเก็บน้ำ   ทั้ง 2 แห่ง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนบน) มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 3.02 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุอ่างฯทั้งหมด และอ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ มีปริมาตรน้ำ  ในอ่างฯ 5.34  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

                ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน ของอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งดังกล่าวข้างต้น      จะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วย

                ในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทาน กรมชลประทาน ได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ โดยได้จัดส่งเครื่องสูบน้ำและรถยนต์บรรทุกน้ำ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสภาวะการขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่องแล้ว

 

******************************

 

กรมชลประทาน

10  เมษายน  2550