กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำชลประทาน : พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 50 เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว

 

                                ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด(29 มี.ค. 50) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด 50,494 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น   ร้อยละ 74  ของความจุอ่างฯทั้งหมด มีปริมาณน้ำมากกว่าปี 2549 ที่ผ่านมา จำนวน 3,613 ล้านลูกบาศก์เมตร      (ปี 2549 มีปริมาณน้ำ 46,881 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเวลาเดียวกัน)

                                สภาพน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักที่มีแหล่งน้ำต้นทุนได้แก่ แม่น้ำปิง สภาพน้ำในลำน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตากถึงจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำวัง สภาพน้ำท่าตั้งแต่จังหวัดลำปาง ถึงจังหวัดตาก อยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำน่าน สภาพน้ำท่าตั้งแต่ท้ายเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ถึงจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในส่วนของแม่น้ำยม ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนทางตอนบน ทำให้สภาพน้ำท่าตั้งแต่จังหวัดแพร่ถึงจังหวัดสุโขทัย อยู่ในเกณฑ์น้อย 

                                ในส่วนของการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานทั่วประเทศ ล่าสุด     ( 29 มี.ค. 50) ได้มีการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศไปแล้ว 14,475 ล้านลูกบาศก์เมตร (จากแผนการระบายน้ำทั้งหมดที่วางไว้ 19,266 ล้านลูกบาศก์เมตร) และมีเกษตรกรทำนาปรังครั้งที่ 1 ไปแล้ว 8.12ล้านไร่ ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งหมด 7.80 ล้านไร่ ทำการเก็บเกี่ยวแล้ว 0.58 ล้านไร่ ส่วนการปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ 2 ได้ดำเนินไปแล้ว 0.06 ล้านไร่ สำหรับพืชไร่-พืชผัก มีการเพาะปลูกไปแล้ว 0.75  ล้านไร่ จากพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งหมด 0.87 ล้านไร่ และมีการเก็บเกี่ยวพืชไร-พืชผักไปแล้ว 0.5 ล้านไร่

                                 สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง กรมชลประทานได้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือแล้ว 59 จังหวัด จำนวน 820 เครื่อง แยกเป็นเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งจำนวน 767 เครื่อง และเพื่อการอุปโภค-บริโภคอีกจำนวน 53 เครื่อง ในส่วนของรถยนต์บรรทุกน้ำได้ดำเนินการช่วยเหลือทั้งประเทศแล้วจำนวน 4,072 เที่ยว คิดเป็นปริมาณน้ำ 24.43 ล้านลิตร

 

************************

 

29  มีนาคม  2550